Co można robić w naszej szkole po lekcjach?

„Jedynka” poszczycić się może bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele reagują na potrzeby swoich wychowanków i sprawiają, że zajęcia to czysta frajda. 

Uczniowie klas 1-3 mogą uczestniczyć w lekcjach tańca prowadzonych przez panią Annę Radomską. Zajęcia te mają dawać radość i przyjemność podczas zabaw przy muzyce oraz możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy taneczne. Kształtują też prawidłową postawę.

Dla najmłodszych są także zajęcia „Wesoła matematyka” prowadzone przez panią Aleksandrę Konicz, „Sztuka pisania” z panią Anną Radomską, „Od nowa…” z panią Eweliną Sagan, „Kreatywni” z panią Dorotą Julluk.

Zajęcia „Mali przyrodnicy” prowadzi pani Sabina Potocka.

Zajęcia muzyczne oraz lekcje kodowania z panią Natalią Rakoczy.

Zajęcia „Fabryka wiedzy” z panią Dorotą Żuchowską.  

Zajęcia teatralne z panią Dorotą Żuchowską.  


Od tego roku nowością są zajęcia cheerleadingu dla klas IV-VIII prowadzone w każdy poniedziałek w ramach zajęć z programu SKS przez panią Paulę Lubecką. Dziewczynki trenują 2 godziny tygodniowo. Grupa stworzona z myślą o powstaniu grupy koszykarskiej w obecnej klasie IV sportowej. Cheerleaderki występują na szkolnych imprezach oraz na zewnętrznych eventach – 25 kwietnia wystąpią w hali sportowo-widowiskowej, w czerwcu – na Broken Ballu, a w przyszłości będą wspierać naszych koszykarzy podczas ich pierwszych rozgrywek.

Fantastyczną ofertę ma Koło Młodego Przyrodnika dla uczniów klas 4-6, prowadzone społecznie przez panią Wiolettę Karwat.

Uczniowie podnoszą tu swoje kompetencje w zakresie:                      
–  umiejętności projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń biologicznych,
–  nabycia umiejętności pracy z mikroskopem i wykonywania preparatów mikroskopowych,
–   zdobywania wiedzy metodą technik komputerowych i korzystania z zasobów Internetu,
–  podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego,
–  przygotowania uczniów do rozwiązywania testów z zakresu biologii i przyrody.
Zajęcia pomagają uczniom w pokonywaniu trudności w nauce, wzrasta ich motywacja do nauki. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, w wielu przypadkach uzyskują lepsze oceny z przedmiotu, biorą udział w konkursach przyrodniczych a w przyszłości mają szansę na pozytywną rekrutację do klas o profilu biologicznym.


Pani Wioletta Karwat od lat prowadzi także społecznie Szkolny Klub Wolontariatu dla uczniów klas 4-8. Promuje przez to  pozytywne zachowania, działania i postawy uczniów.

Klub uwrażliwia na potrzeby innych, niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy, współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną, włącza się w akcje charytatywne, pomaga zwierzętom, podejmuje własne inicjatywy, daje poczucie wzajemnej współodpowiedzialności i zaufania, efektywnie pozwala na wzrost samodzielności działania i odpowiedzialności za nie, rozwija i doskonali talenty. Wolontariusze współpracują z organizacjami pozarządowymi i wspierają inicjatywy społeczności szkolnej i lokalnej. Swymi działaniami promują dobre imię szkoły w Iławie.

Dla pasjonatów nauk ścisłych mamy prowadzone przez panią Ewę Jackowską koło chemiczne, na którym uczniowie: poznają właściwości substancji chemicznych, uczą się rozumienia złożonej budowy substancji, pogłębiają nawyki i umiejętności operowania językiem chemicznym, symboliką i nazewnictwem, wyrabiają umiejętności wykonywania doświadczeń chemicznych oraz umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków z doświadczeń oraz prezentowania i zapisywania wyników swojej pracy, nabywają umiejętności bezpiecznego posługiwania się różnymi substancjami i sprzętem laboratoryjnym, pogłębiają umiejętności rozwiązywania zadań i problemów chemicznych, charakterystycznych dla poszczególnych działów chemii, rozwijają wyobraźnię, pamięć, abstrakcyjne myślenie oraz twórcze podejście do rozwiązywanych problemów, kształtują umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu oraz umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, przygotowują się do konkursu kuratoryjnego i pobudzają aktywność umysłową. Uczniowie na zajęciach koła chemicznego korzystają również z wirtualnej pracowni chemicznej EMPIRIUSZ.

Wielbicieli matematyki pani Ewa Jackowska zaprasza na koło matematyczne, na którym rozwija zainteresowania dzieci matematyką, wspiera uczniów uzdolnionych matematycznie. Rozwija pamięć i umiejętność myślenia abstrakcyjnego oraz logicznego rozumowania, uczy dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie, posługiwania się technologią informacyjną. Kształtuje pozytywne nastawienie do podejmowanego wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości, naucza dobrej organizacji pracy, pracowitości i wytrwałości, rozwija współdziałanie w grupie, wzmacnia ciekawość poznawczą. Na zajęciach tych uczniowie przygotowują się również do konkursu kuratoryjnego z matematyki oraz egzaminu ósmoklasisty.

Humaniści odnajdą swoje miejsce w kółku historycznym prowadzonym przez pana Marcina Michalskiego, na którym mogą poznać bliżej historię Iławy. 

Pan Michalski prowadzi również dla klas 1-3 koło szachowe, gdzie zaraża dzieci pasją i uczy logicznego mylenia poprzez zabawę.  


Kółko szachowe prowadzi także pani Katarzyna Konopka. Do „Roszady” należą uczniowie potrafiący już grać w szachy, którzy rozwijają umiejętności, doskonalą technikę, analizują rozegrane partie szachowe. Każde spotkanie dzielone jest na cześć teoretyczną, podczas której dzieci dowiadują się nowych rzeczy lub utrwalają posiadaną wiedzę oraz część praktyczną, na której rozgrywane są partie szachowe. Członkowie koła będą mogli brać udział w turniejach szkolnych i pozaszkolnych, a z czasem zdobywać kategorie i być może nawet tytuły szachowe.

Pani Konopka oferuje także zajęcia dla pierwszaków „Idę do przodu”, mające na celu doskonalenie techniki pisania i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, które są kluczowe do udziału we wszystkich konkursach.

Pasjonaci sztuki odnajdą swoje miejsce na zajęciach u pani Agnieszki Prass „Kopernik kocha sztukę”, gdzie malują, rysują, przeprowadzają wywiady i tworzą gazetkę dla starszych uczniów, kręcą i montują filmy, obejrzą wystawę, robota o pomoc poproszą i grafiki stworzą. Podczas zajęć mają okazję wydobyć z siebie pokłady kreatywności, a ich wyobraźnia zostanie doceniona.

Przyszłych dziennikarzy zaprasza pani Marzena Podgórska na prowadzone społecznie zajęcia, na których niejednokrotnie poprzez zabawę powoli powstaje kolejny numer szkolnej gazetki „Juniorki”.

Pani Magdalena Kawala natomiast zaprasza do uczestnictwa w szkolnym chórze, który pozwoli nauczyć się nie tylko technik śpiewu, ale i sztuki autoprezentacji. Chórzyści często prezentują swoje talenty poza szkołą, włączając się w działania lokalne.


Oczywiście, wszyscy ósmoklasiści mają zapewnione wparcie w przygotowaniu do egzaminów na dodatkowych zajęciach z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

O rozwój fizyczny naszych uczniów dba w ramach zajęć SKS pan Andrzej Biernacki.

Uczniom zapewnione jest także wsparcie w postaci zajęć emocjonalno-społecznych, jak również pomoc w postaci zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompenacyjnych, rozwijających umiejętności uczenia się lub w razie potrzeby rewalidacyjnych.  

Od tego roku mamy także Spółdzielnię Uczniowską „Zgredek”, o której powstaniu i aktualnych działaniach można poczytać na naszej stronie. Jest to niezwykła inicjatywa, która znakomicie została przyjęta przez społeczność szkolną.

W naszej szkole działa też Samorząd Uczniowski – organem, który pomaga w organizacji imprez szkolnych i innych wydarzeń. Członkowie Samorządu Uczniowskiego uczą się samodzielnej pracy i również współpracy z innymi grupami, takimi jak grupa wolontariuszy, uczniowie i nauczyciele.

Szczegółowych informacji o planie przedstawionych zajęć udzielą prowadzący je nauczyciele. 

Marzena Podgórska

Agnieszka Prass

Poprzedni artykułWycieczka do teatru i parku trampolin
Następny artykułGiełda Szkół Ponadpodstawowych 2023