Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie

Kronikę szkolną Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Iławie założył w styczniu 1946 roku Ludwik Krzyżak zatrudniony w charakterze kierownika szkoły.

Zarządzenie Ministra W.R.O.P. Z dnia 30.09.1935 roku (Nr B.P. – 21716/35) punkt 13.:

“W kronice szkolnej szkół powszechnych należy notować krótko i treściwie tylko najważniejsze wiadomości dotyczące organizacji i życia szkoły, pomieszczenia i majątku szkolnego oraz wypadki z życia miejscowości, o ile miały poważniejszy wpływ na stosunki szkolne lub szczególne znaczenie dla szkoły.”

Poniżej przedstawiamy oryginalne fragmenty z pierwszej po 1945 roku kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie (z zachowaniem form gramatycznych i stylistycznych):

Dzięki ob. Krzyżakowi Ludwikowi i Krzyżak Anieli została uruchomiona miejscowa Publiczna Szkoła Powszechna dnia 12.9.1945 roku. Liczyła ona wówczas 40 dzieci.

Więcej szczegółowy opis uruchomienia szkoły przedstawia się następująco:

Dnia 25.8.1945 roku zgłosił się w Inspektoracie Szkolnym w Suszu ob. Krzyżak Ludwik nauczyciel ze Stróż pow. Gorlice z odpisami dokumentów i prośbą o nadanie posady nauczycielskiej dla niego i jego żony w Iławie. Ob. Inspektor M.J. Tomaszewski wystawił wymienionym zaświadczenie zatrudnienia ob. Krzyżaka Ludwika w charakterze kierownika szkoły i ob. Krzyżakowej Anieli w charakterze nauczycielki. Po sprowadzeniu się za pośrednictwem P.U.Ru do Iławy dnia 8.9.1945 roku oglądnął p.o. Kierownik szkoły z burmistrzem ob. M. Grabowskim przydzielony tymczasowo na szkolny budynek przy ul. Narutowicza 2. Z braku odpowiedniejszego i z powodu zajęcia szkoły przy ul. Kościuszki 1 przez szpital sowiecki, przystąpiono do odczyszczenia i urządzenia tego tymczasowego budynku na szkolę. Równocześnie ogłoszono dzięki uprzejmości księdza Zygmunta Brodnickiego w kościele i rozlepiono ogłoszenia o wpisach, które przeprowadzono w dniach 11,12,13 i 14 IX, 15 IX zgłosiła się samorzutnie grupa działaczy z zielenią i chorągiewkami oraz Godłem Państwa Polskiego dla przybrania sali na rozpoczęcie roku szkolnego. Po przybraniu sali jeden z uczniów, Kaczarski Feliks, zawołał “Górą Polska”. Tak. Po długiej germańsko-hitlerowskiej nocy, nastawał dla Iławy świt.

Dnia 18 września odbyło się w kościele parafialnym w Iławie uroczyste nabożeństwo, a po nabożeństwie nastąpiła uroczystość otwarcia polskiej szkoły w Iławie z udziałem ob. Burmistrza grabowskiego jako przedstawiciela miasta, ob. j. Kędziory naczelnika Oddziału Ruchu Handlowego P.K.P. jako przedstawiciela kolejarzy, przedstawicieli Rodziców i dziatwy szkolnej. Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie w entuzjastycznym nastroju Hymnu “Jeszcze Polska”, po czym zabrał głos ob. burmistrz. Kilka miłych słów skierowanych pod adresem zaangażowanych sił nauczycielskich na temat ich pionierskiej roli, stały się dowodem doceniania przez Zarząd miasta roli szkoły i nauczycielstwa w powstającej z ruin, zgliszcz i oparów wojny, Polski.

Ob. kierownik nakreślił zebranym kwestię zagojenia rany na żywym ciele Rzeczypospolitej, jaką wywołały byłe Prusy Wschodnie. Odśpiewaniem Roty M. Konopnickiej zakończono tę wspaniałą, choć w skromnych ramach odbytą, uroczystość.

6 października 1899 roku dokonano poświęcenia nowej 8-klasowej Szkoły Miejskiej przy ul. Kościuszki nr 1.

W szkole religii uczył ks. Brodnicki Zygmunt. Ob. Krzyżak Aniela uczyła j.polskiego, matematyki, prac ręcznych i ćwiczeń cielesnych dziewcząt – razem 41 godzin. Ob. Krzyżak Ludwik uczył pozostałych przedmiotów także 41 godzin.

(…) Dnia 6 XI 1945 r. Nastąpiło zdanie budynku przy ul. Kościuszki 1 przez sowietów urzędnikowi biura mieszkaniowego w Zarządzie miasta. W oczekiwaniu na ten fakt – 8 X 1945 r. Odbyło się zebranie Komitetu Radzieckiego dla przygotowania się do przeprowadzenia remontu szkoły. Po uzyskaniu na ten cel ze Starostwa kwoty 10 000 zł odbył kierownik szkoły dnia 13 XI 45 r. z ob. Grabowskim Maksymilianem i inż. Makowskim konferencję, układając plan prac koniecznych do przeprowadzenia, aby o ile się da najwcześniej mogła dziatwa przenieść się z budynku tymczasowego Narutowicza 2 do budynku przy ul. Kościuszki 1. (…) Dla zdobycia we własnym zakresie funduszów na dalszy remont zorganizowano w szkole 26 I 46 r. zabawę taneczną.

Jednak brak fachowców przy remoncie pieca do centralnego ogrzewania nie pozwolił na rozpoczęcie nauki w nowej szkole w ciągu zimy.

Równolegle z pracami szło organizowanie nauki szkolnej, zbieranie pozostawionego przez Niemców sprzętu szkolnego i pomocy naukowych często na śmietnikach porzuconych. Zabezpieczałem ławki zwożąc je na ręcznym wózku do szkoły z pomocą woźnego ob. Kwiatkowskiego Jerzego. Bardzo uczynnym był przy tym ob. Ejgierd Józef, dając podwodę dla zwiezienia ławek, tablic, wieszadeł itd.

Tymczasem zaznaczał się jeszcze w ciągu zimy silny napływ dzieci do szkoły.

Kiedy 28 II 46 było 97 dzieci (z tego 92 repatriantów i 5 z Iławy) to 28 III 46 było 177 dzieci a to kl. I – 45, II – 38, III -31, IV – 29, V – 14, VI – 9, VII – 11. W związku z tym najważniejszą sprawą było uzyskanie dalszych sił nauczycielskich. (…) P. Miłoszewska Zofia z 3 kl. Gimnazjum i sześciomiesięcznym kursem pedagogicznym przeniosła się z Sampławy pow. Lubawa i została przydzielona przez Inspektorat w Suszu do Iławy i z dniem 12 I 46 r. rozpoczęła naukę. (…)

Starania o dalsze siły, których potrzeba po Wielkanocy 1946 roku stała się wprost piekącą sprawą, doprowadziły do zaangażowania p. Kołodziejskiej Klary od 3 V 1946 r. I p. Szymczyk Janiny od 15 V 1946 r. (…)

Po zakończeniu nauki w roku szkolnym 1947/48 wyraził ob. Krzyżak Ludwik w Inspektoracie Szkolnym w Iławie życzenie powrotu do Kuratorium Krakowskiego. Inspektor Szkolny ob. Chromiak Aleksander w wydanym w dniu 1 lipca 1948 r.  zaświadczeniu stwierdza: “Obserwując życie tutejszej szkoły, prace kierownika Krzyżaka stwierdzam, że stan gospodarczy szkoły, w jakim ta obecnie się znajduje, zawdzięcza się wytężonej pracy kierownika Krzyżaka Ludwika. Budynek szkolny obecnie posiada centralne ogrzewanie, sale są doprowadzone do należytego porządku. Szkoła posiada 16 oddziałów, świetlicę, radio, bibliotekę, prowadzi dożywianie wszystkich dzieci. Strona wychowawcza prowadzona jest należycie dla dobra dzieci, społeczeństwa i państwa.”

Zwolnienie ob. Krzyżaka z dotychczas zajmowanego stanowiska z dniem 1 września 1948 r. nastąpiło na skutek zarządzenia Kuratorium O.S. Olsztyńskiego z dn. 21 VIII 1948 r.

Od dnia 1 IX 1948 r. p.o. Kierownika Podstawowej Szkoły Powszechnej w Iławie powierzono ob. Buragasowi Leonowi. Ob. Buragas pełnił funkcję kierownika szkoły do dnia 12 stycznia 1950 r. Choroba ob. Buragasa od grudnia 1949 r. Nie pozwoliła mu na pełnienie kierowniczych obowiązków w szkole.

Powierzono z dniem 12 I 1950 r. pełnienie obowiązków kierownika szkoły ob. Szurmie Janowi nauczycielowi P.S.P. w Iławie pismem Inspektora Szkolnego z dnia 12 I 1950 r.

Z dniem 1 stycznia 1951 r. Został zwolniony na własną prośbę ze stanowiska nauczyciela i p.o. Kierownika szkoły o. Szurma Jan. Stanowisko p.o. Kierownika szkoły obejmuje ob. Mówiński Franciszek, dotychczasowy p.o. Kierownika szkoły w Jawtach Wielkich, w myśl pisma Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty w Iławie z dnia 2 stycznia 1951 r. Nr 16/51.

Wieczór Mickiewiczowski

W dniu 10 stycznia 1951 r. odbył się Wieczór Mickiewiczowski w sali Związków Zawodowych, zorganizowany przez młodzież klas VI a, VI b i VII pod dyrekcją ob. Rogalskiej Izabeli. Dochód w sumie 128 zł przeznaczono na potrzeby biblioteki szkolnej.

Rocznica śmierci Wł. Lenina

W dniu 21 stycznia 1951 r., aby uczcić rocznicę śmierci wielkiego bojownika o wolność narodów świata i fundatora pierwszego państwa socjalistycznego, młodzież tutejszej szkoły udała się na cmentarz poległych żołnierzy radzieckich złożywszy wieniec u stóp pomnika na cmentarzu. W dniu 22 stycznia 1951 r. w auli szkoły czytano cytaty z dzieł Lenina dla młodzieży klas młodszych dla młodzieży klas starszych, natomiast dla młodzieży klas młodszych omawiano lata dziecięce I.Wł. Lenina.

Akademia w związku z 5-tą rocznicą ORMO

W dniu 25 lutego 1951 r. Odbyła się w sali Związków Zawodowych uroczysta akademia w zw. Z 5-tą rocznicą istnienia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, zorganizowanej przez Ligę Przyjaciół Żołnierza. Część artystyczną dala młodzież klas starszych pod dyrekcją ob. Bienaszewskiej Leokadii, na którą złożyły się wiersze i występy chóru szkolnego

Założenie kółek samokształceniowych

W dniu 26 lutego 1951r. zorganizowano na terenie tut. szkoły wśród młodzież od kl. IV – VIII, kółka samokształceniowe, które mają przyczynić się do podniesienia wyników nauczania. Kółkami samokształceniowymi opiekują się opiekunowie klas i przewodnik drużyny harcerskiej ob. Pieńkosz Czesław.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

W dniu 8 marca 1951 r. przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. W związku z tym nauczycielki tutejszej szkoły, na posiedzeniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej (M.O.Z.) w dniu 5 marca 1951 r. podjęły zobowiązanie uporządkować do 15 kwietnia 1951 r. wszystkie teczki personalne w Wydziale Oświaty. Jest to socjalistyczne uczczenie święta.

Badania dentystyczne

W dniu 26 IV 1951r. rozpoczęły się badania dentystyczne wszystkiej młodzieży szkolnej bezpłatnie w ramach zobowiązania 1 – majowego przez Ośrodek Zdrowia w Iławie. Po zbadaniu uzębienia rozpoczęto bezpłatne leczenie. […]

Koncert solistów

W dniu 4 V 1951r. odbył się w auli tut. szkoły koncert solistów warszawskich. Na koncercie była wszystka młodzież szkolna.

Tydzień Oświaty, Książki i Prasy

Z dniem 3 maja rozpoczął się Tydzień O. K. P. W dniu tym przeprowadzono we wszystkich klasach pogadanki o Hugo Kołłątaju i o znaczeniu O.K.P. oraz otworzono wystawę książki w tut. szkole urządzoną przez samorząd kl. VII pod kierunkiem nauczycielki ob. Rogalskiej Izabeli. […]

Szczepienie przeciw tyfusowi

W dniu 14 V 1951r. odbyło się szczepienie młodzieży szkolnej przeciw tyfusowi. […]

Przekazanie radiofonizacji szkoły

W dniu 9 VI 1951 r. odbyła się wielka uroczystość przekazania radiofonizacji szkoły kierownictwu szkoły i młodzieży szkolnej przez Komitet Rodzicielski. Koszt radiofonizacji wynosi prawie 13 000 zł. Kwotę tę zdobył Komitet Rodzicielski z urządzonych zabaw. (…) Radiofonizacja szkoły to wielka zdobycz, która przyczynia się do stałego podnoszenia wyników nauczania. W klasach są zainstalowane 24 głośniki dynamiczne, w kancelarii kierownika szkoły aparat radiowy “Aga”, wzmacniacz oraz mikrofon.

Połączenie szkół

Z dniem 20 sierpnia 1951 r. zostały zlikwidowane klasy podstawowe od I-VII w szkole jedenastoletniej w Iławie, które zostały dołączone do Szkoły Podstawowej w Iławie, a tym samym zostały dwie szkoły połączone w jedną. W byłej szkole jedenastoletniej pozostałą klasy licealne od VIII-XI oraz zostaje zakładany dla młodzieży internat. W tutejszej szkole liczba dzieci wynosi obecnie około 1000 (tysiąc). Równocześnie z połączenia szkół tutejsza szkoła posiada dwóch kierowników: administracyjny i pedagogiczny. Administracyjnym jest ob. Mówiński Franciszek, pedagogicznym ob. Zajączkowska Gertruda.

Zmiany personalne

Z dniem 15 sierpnia 1951 r. zaszły w tutejszej szkole poważne zmiany na stanowisku nauczycieli. Na własną prośbę zostali przeniesieni: ob. ob. Dydek Irena, [nazwisko nieczytelne] Pelagia, Rogalska Izabela, Gawroński Franciszek, Wiśniewski Tadeusz. Ob. Bienaszewska Leokadia otrzymała półroczny urlop płatny z powodu złego stanu zdrowia. Na stanowisku nauczycieli zostali zatrudnieni absolwenci szkoły jedenastoletniej z klasą pedagogiczną ob. ob.: Kozaczuk Eugenia, Laskowski Władysław, Pieńczewski Tadeusz, Sławińska Janina, Piotrowicz Genowefa, Nowak Danuta, [nazwisko nieczytelne] Aleksandra. Absolwenci liceum pedagogicznego ob. ob. Kuligowska Wanda i Jankowska Maria. Nauczycielki ze szkoły jedenastoletniej w Iławie ob. ob. Zajączkowska Gertruda, Wallenbrg Małgorzata, Miłoszewska Zofia.

Akademia szkolna ku czci 34 rocznicy Rewolucji Październikowej

W dniu 7 listopada 1951 r. w auli Szkoły Podstawowej w Iławie o godz. 12 odbyła się uroczysta Akademia ku czci 34 rocznicy Rewolucji Październikowej.

Akademia szkolna ku czci 72 rocznicy urodzin Józefa Stalina

21 XII 1951 r. w auli Szkoły Podstawowej w Iławie o godz. 13 odbyła się uroczysta akademia w związku z 72 rocznicą urodzin Józefa Stalina. W akademii wzięli udział kierownik Wydziału Oświaty, grono nauczycielskie oraz wszystkie dzieci. Program akademii był następujący: 1) Otwarcie akademii kol. Kozaczuk 2) Odśpiewanie hymnu Związku Radzieckiego 3) Referat uczennicy kl. VIIa [nazw. nieczyt.] Barbary pt. Twórcza praca Józefa Stalina 4) Recytacja zespołowa kl. VII “Słowo o Stalinie” 5) Inscenizacja [nieczytelnie] 6) Inscenizacja [nieczytelnie] 7) Wspólne odśpiewanie Międzynarodówki

Zmiany na stanowisku kierowniczym szkoły

W roku szkolnym 1951/52 przybył do Iławy ob. Franciszek Żak, który z dniem 15 V 1952 r. objął kierownictwo szkoły.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1952/53

Dnia 25 czerwca 1952 odbyło się w Szkole Podstawowej w Iławie uroczyste zakończenie roku szkolnego 1952/53. Na dziedzińcu szkoły ustawiono w czworobok krzesła i ławki, na których zasiedli rodzice i goście. Młodzież i dzieci po otrzymaniu w klasie z rąk wychowawcy świadectw promocji lub ukończenia, zadowolona i radosna przyłączyła się do zgromadzonych na boisku widzów. Młodzież z klas szóstych otoczyła tłumnie kol. Pasikowskiego, który rozdaje zdjęcia zrobione na wycieczkach odbytych do Malborka i na pochylnie na kanale Ostródzkim. Dzieci oglądają z zaciekawieniem zdjęcia, szukają swoich twarzy, cieszą się, opowiadają swe przygody.

Ale oto drużynowa O.H. daje znak i druh zastępowy daje sygnał rozpoczęcia uroczystości. Zaczynają się występy artystyczne: deklamacje, tańce, śpiew. Po ich zakończeniu dzieci żegnają swych wychowawców i opuszczają szkołę na dwumiesięczny okres wakacji. A oto małe „pierwszaki” uprosiły swą wychowawczynię kol. Miłoszewską i pozują do zdjęcia ściskając w rączkach pierwsze świadectwo promocji. Młodzież kl. VII, która otrzymała świadectwa ukończenia szkoły krząta się jeszcze po auli i korytarzach. Dziewczęta odmienione: w kolorowych sukienkach i białych fartuszkach takich „do gospodarstwa”, chłopcy w czystych, wyprasowanych ubraniach. To młodzież przygotowuje pożegnanie szkoły i kierownika kol. Wawrzyniaka. Aula przybiera niezwykły wygląd: stoły ustawione w podkowę, a na nich białe nakrycia, półmiski kanapek, ciastek, pierniczków, talerzyki z cukierkami, herbata. Wszystko to dzieło gospodarnych rąk klasy VII. Cała Rada Pedagogiczna zajmuje miejsca wśród młodzieży. Kierownik szkoły żegna młodzież i Radę Pedagogiczną. Po części oficjalnej zaczęła się miła i beztroska zabawa. Przeprowadzono gry świetlicowe, śpiewano i tańczono przy dźwiękach adapteru. O zmierzchu szkoła ucichła, tylko miłe gosposie porządkowały aulę i omawiały bogate wydarzenia dnia.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1952/53

1 września 1952r. rozpoczął się uroczyście nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej w Iławie. O godzinie  8-mej na boisku szkolnym zgromadziły się dzieci, przybyło także sporo rodziców i Komitet Rodzicielski. Zebranych powitał kierownik szkoły kol. Żak Franciszek. Do pracy przybyło 24 nauczycieli, liczba dzieci wzrosła do 907. Pierwszą klasę powitano uroczyście. Dzieci pod opieką matek i wychowawczyni stanęły parami, harcerze zaś prowadzili malców niosąc barwne szturmówki. Młodzież starszych klas obdarowała swych małych kolegów kwiatami. Na część artystyczną złożyły się tańce, wiersze i pieśni. Po zakończeniu uroczystości dzieci poszły do swych klas, gdzie wychowawczynie przeprowadziły pogadanki mające na celu organizację pracy w klasie.

Spotkanie z żołnierzami z jednostki wojskowej z Susza

Dnia 13 IX 1952r. przybył w odwiedziny do dziatwy szkolnej żołnierz – przodownik z jednostki wojskowej w Suszu. Przemówił on do dziatwy zgromadzonej w auli. W imieniu dzieci wygłosiła krótkie powitanie jedna z harcerek, a harcerki i harcerze ofiarowali dzielnemu żołnierzowi wiele wiązanek kwiatów. Poza tym uczennice klas V i VI wygłosiły wiersze o armii i wojsku ludowym. Uroczystość zakończyły okrzyki na cześć Wojska Polskiego i serdeczne uściski dłoni zamieniane z przedstawicielem jednostki wojskowej przez dziewczynki i chłopców.

Akademia S.K.O.W.

Na zakończenie Miesiąca Odbudowy Warszawy odbyła się w auli akademia. Akademia była udekorowana już na dzień wyborów i urzędował w niej Komitet Frontu Narodowego sprawdzając listy głosujących. Wielu obywateli miasta Iławy zajęło miejsca na auli, aby uczestniczyć w uroczystości. Na program złożyły się wiersze, inscenizacje oraz piękne pieśni o Warszawie, które śpiewał chór szkolny – stawiający w tym roku swe pierwsze kroki. Po akademii odbyła się zabawa taneczna, która trwała do wieczora.

Wybory do Komitetu Rodzicielskiego

Dnia 5 X 1952r. odbyło się zebranie rodzicielskie, którego celem było wybranie nowego Komitetu Rodzicielskiego. Na zebraniu był obecny delegat z Wojew. Wydz. Oświaty i zastępca kierownika Wydz. Oświaty w Iławie. Po sprawozdaniu ustępującego Zarządu i po dyskusji wybrano nowy Komitet Rodzicielski, w skład którego weszło 25 członków.

Akademia z okazji Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

10 XI 1952 r. w auli szkoły odbyła się akademia z okazji Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Na program złożyły się recytacje, montaż i śpiew chóru szkolnego. Referat okolicznościowy wygłosiła uczennica kl. IVa, bardzo dobrze opanowany pamięciowo i pięknie recytowany. Chór szkolny pod dyrekcją kol. Ciokiego [nieczytelnie] robi wielkie postępy i śpiewa już pieśni wielogłosowe.

Zebranie Komitetu Rodz. i Rady Pedag.

15 XI 1952r. zorganizowano wspólne zebranie zapoznawcze Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego. Kierownik szkoły w swym przemówieniu naświetlił trudności wychowawcze, jakie ma szkoła oraz omówił sprawy gospodarcze szkoły. W dyskusji poruszono sprawy dzieci trudnych do prowadzenia i sporządzono listę dzieci, którymi Komitet Rodzicielski ma się specjalnie zająć. […]

Uroczystość ku czci Chopina

Kółko polonistyczne przy drużynie O.H. Zorganizowało uroczystość ku czci Chopina w związku z miesiącem chopinowskim obchodzonym w całym kraju. Uroczystość odbyła się dn. 8 XII 1952r. Referat o Chopinie wygłosiła przewodnicząca kółka polonistycznego uczennica kl. VII. Następnie jedna z uczennic grała utwory Chopina, a inna śpiewała pieśni wielkiego kompozytora przy akompaniamencie fortepianu.

Akademia w rocznicę śmierci Nowotki

Dnia 9 XII 1952 r. odbyła się w auli szkolnej akademia w rocznicę śmierci wielkiego bojownika o wyzwolenie społeczne Marcelego Nowotki. Na program akademii złożyły się: referat, pieśni i deklamacje.

Choinka noworoczna

Dnia 10 I 1953r. zorganizowano w szkole uroczystość noworoczną. Odbyła się ona w auli szkolnej oddzielnie dla dzieci młodszych, a oddzielnie dla starszych. Wielka, piękna choinka przybrana była świecidełkami, kolorowymi łańcuchami, gołąbkami pokoju, a u szczytu choinki płonęła czerwona gwiazda. Największą atrakcją był występ zespołu O.H., który odegrał sztuczkę J. Brzechwy pt. „Siedmiomilowe buty”. Zespół taneczny O.H. wykonał też kilka tańców ludowych. Na uroczystości byli zaproszeni Rodzice z przedstawicielami Komitetu Rodzicielskiego na czele. W Czasie uroczystości rozdano dzieciom paczuszki ze słodyczami, a najbiedniejszym wydano 10 par obuwia zimowego. Po uroczystości odbyła się zabawa taneczna, w której brały udział starsze dzieci, Rodzice i Rada Pedagogiczna.

Akademia w rocznicę śmierci Lenina

W związku z rocznicą zgonu wodza międzynarodowego proletariatu Włodzimierza Lenina Drużyna Harcerska zorganizowała dnia 21 I 1953r. uroczystą akademię. Miała ona formę montażu złożonego z recytacji, wierszy i pieśni.[…]

Narada produkcyjna

Dnia 9 XII 1952r. odbyła się w szkole wielka narada produkcyjna, na której byli obecni członkowie Rady Pedagogicznej, Komitet Rodzicielski i uczniowie – przedstawiciele O.H. Omawiano szeroko sprawy wychowawcze, głos zabierali również harcerze, omawiając rzeczowo zachowanie się swych kolegów i wyniki nauczania. Narada dała wytyczne dla pracy wychowawczej i lepszej realizacji programów nauczania.

Założenie Koła Ligi Kobiet

Dnia 12 I 1953 r. w czasie zebrania w M.O.Z. przy Szkole Podstawowej w Iławie zorganizowano Koło Ligi Kobiet. Do Koła wstąpiły wszystkie nauczycielki w liczbie 17. Przewodniczącą została Zajączkowska Gertruda, sekretarką – Piotrowicz Genowefa. Na zebraniu obecna była przedstawicielka L.K. ob. Aleksandrzak. […]

Wieczór literacki Koła Polonistów

Dnia 16 II 1953r. o godz. 15-tej odbył się wieczór literacki zorganizowany przez Koło Polonistyczne klas VII i VI. W auli szkolnej zgromadziły się dzieci z klas starszych. Oglądały, czekając na program, wystawkę pomocy naukowych do języka polskiego wykonanych przez członków kół polonistycznych. Następnie dzieci wysłuchały krótkiego sprawozdania z dotychczasowej pracy kół oraz prelekcji o Mickiewiczu i Konopnickiej wygłoszonych przez starsze uczennice. Na program artystyczny złożyły się inscenizacje wierszy Konopnickiej i deklamacja zbiorowa „Ody do młodości” Mickiewicza. Po występach odbyły się gry świetlicowe – literackie, a na zakończenie walc literacki. Rozbawiona młodzież tańczyła przy dźwiękach muzyki radiowej do godz. 18-tej.

Wczasy dziecięce w Karpaczu

Dnia 8 II 1953r. odjechali uczniowie miejscowego pochodzenia w liczbie 5 – do Karpacza na wczasy. Ob. Zajączkowska uzupełniła garderobę chłopców z funduszów otrzymanych z Wydz. Oświaty i wyekwipowani wspaniale pojechali w góry, aby nabrać zdrowia i przekonać się naocznie, jak Polska Ludowa opiekuje się dziećmi i ludźmi pracy.

Szkolne igrzyska sportowe w Iławie

Dnia 7 II 1953r. na plaży w Iławie odbyły się szkolne igrzyska sportowe. Udział brali sportowcy ze szkół powiatu suskiego. Szkoła w Iławie występowała również z drużyną sportową, która startowała w biegu na łyżwach, torze przeszkód i innych konkurencjach. Zdobyła ona dyplom i nagrody i zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich.

Udział uczniów w zimowych igrzyskach w Olsztynie

Drużyna sportowa szkoły w Iławie wzięła udział w zimowych igrzyskach wojewódzkich. Najlepiej spisała się uczennica kl. VII a Kamińska Waleria, która zdobyła drugie miejsce, startując w torze przeszkód i tym samym kwalifikując się do wzięcia udziału w igrzyskach ogólnokrajowych w Krynicy.

35-lecie Armii Czerwonej

Dnia 23 II 1953 r. odbyła się masówka dla starszej młodzieży. Na auli zgromadziły się kl. VI, VII. Do dzieci przemówił oficer Wojska Polskiego, który w krótkich, ale pięknych słowach omówił doniosłe znaczenie uroczystości. W imieniu dzieci przemówiła jedna z uczennic, składając na ręce dzielnego żołnierza wyrazy miłości i przywiązania do bohaterskiej Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego. Następnie dzieci deklamowały wiersze, a chór szkolny odśpiewał kilka pieśni. […]

Masówka z powodu śmierci Józefa Stalina

Na auli szkolnej w ciszy i skupieniu zebrała się dziatwa i Rada Pedagogiczna z Kierownictwem szkoły na czele. Kol. Zajączkowska poinformowała młodzież, że celem dzisiejszej masówki jest zapoznanie się z komunikatami i materiałem dostarczonym przez prasę z powodu zgonu Wielkiego Stalina. Kol. Nowak Danuta odczytała komunikat K.C. K.P.Z.R. Przedstawiciele samorządu szkolnego i O.H. apelowali do dzieci, aby poważnym zachowaniem się, skupioną pracą, ciszą na terenie szkoły i ulicy okazały swój ból i żałobę po Wielkim Przyjacielu Dzieci.

Oddanie hołdu zmarłemu Wodzowi

Dnia 9 III 1953 r. jako w dniu pogrzebu Wielkiego Stalina, młodzież w klasach swych wysłuchała audycji żałobnej nadawanej przez rozgłośnię warszawską. Dzieci z powagą i w skupieniu słuchały pięknych tonów marsza żałobnego Chopina oraz recytacji wiersza Wł. Broniewskiego “Słowo o Stalinie”. W czasie bicia w roli żałobnych dzieci wstały i kilkuminutowym milczeniem uczciły pamięć Józefa Stalina. Harcerze dnia tego zaciągnęli wartę honorową przed oknami szkoły.

W auli szkolnej odbyła się akademia żałobna. Uczennica kl. VII odczytała referat o życiu i pracy J. Stalina. Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli swe zobowiązania. Dzieci z kl. IV recytowały wiersze o Stalinie, a chór szkolny odśpiewał pieśń o Stalinie. […]

Zakup sztandaru O.H.

Organizacja Harcerska w Szkole Podstawowej w Iławie rozpoczęła zbiórkę na sztandar. Przez głośniki rozległo się wezwanie do wszystkich uczennic i uczniów, aby deklarowali i wpłacali na ten cel dowolne kwoty. Poszczególne klasy z zapałem podjęły ten apel. Dzieci nie tylko wpłacały pieniądze otrzymane od rodziców, ale sprzedawały butelki, aby w ten sposób powiększyć fundusze na zakup sztandaru. W zbiórce wyróżniły się klasy VII a i b a także klasy młodsze.

Dzięki tej akcji O.H. na terenie Iławy ma swój własny sztandar, a młodzież szkolna wykazała swą dobrą postawę organizacyjną.

Przyrzeczenie harcerskie

Dnia 9 V 1953 r. klasy VIa, VIb, VIc naszej szkoły złożyły przyrzeczenie harcerskie. Aby uświetnić ten dzień dzieci wzięły udział w rajdzie kolarskim, w którym harcerze ze szkoły w Iławie drużynowo i indywidualnie zajęli pierwsze miejsce. Wieczorem cała drużyna Organizacji Harcerskiej wzięła udział w uroczystości zorganizowanej w gmachu nowej poczty, w czasie której wystąpił chór szkolny, a także zespół taneczny.

Dnia 17 V 1953 r. odbyło się przyrzeczenie harcerskie uczniów kl. V i IV, na którym był obecny I sekretarz P.L.P.R. Po przyrzeczeniu dzieci przeprowadziły zabawy i gry świetlicowe. […]

Egzaminy w szkole

Dnia 9 VI 53r. zgodnie z instrukcją M.O. [Ministerstwa Oświaty] szkoła nasza przystąpiła do przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i ukończeniowych. Prace przygotowawcze wykonano w terminie i dnia 9 VI rozpoczęto egzaminy piśmienne. Do egzaminu przystąpiło 5 klas: 3 klasy VI i 2 klasy VII. Kierownictwo szkoły i nauczyciele egzaminujący oraz członkowie komisji w pracę tę włożyli ogromny wysiłek. Egzaminy przebiegały sprawnie, poważnie, bez przesadnego lęku ze strony uczniów, a trwały do dnia 20 VI 53r. W czasie egzaminów odwiedzili szkołę: przedstawiciel Wydziału Oświaty i wizytatorka wojewódzka z Olsztyna. Poziom szkoły na podstawie egzaminów oceniono pozytywnie.

Zakończenie roku szkolnego 1952/53

Dnia 25 VI 1953 r. zakończono rok szkolny 1952/53. Dzieci zebrały się jak zwykle o godzinie 8. Uroczystość zakończenia odbyła się w auli szkolnej. Do dzieci przemawiał kierownik szkoły kol. Żak Fr. oraz przedstawicielka Kom. Rodz. ob. Matysek. Dzieci złożyły także sprawozdanie z działalności całorocznej swych organizacji. Na zakończenie części oficjalnej zostały rozdane nagrody przodującym uczniom – piękne, nowe książki. Po zakończeniu uroczystości dzieci wraz z wychowawcami rozeszły się do swych klas. Tu otrzymały świadectwa szkolne – rezultat swej całorocznej pracy. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat organizacji wypoczynku i pracy w okresie wakacji, a następnie serdecznie pożegnali swych wychowanków.

W roku szkolnym 1952/53 uczęszczało do szkoły 910 uczniów. W końcu roku szkolnego liczba uczniów promowanych wynosiła 700, niepromowanych 130, absolwentów klas VII 80. Najwięcej absolwentów składało egzamin do szkół ogólnokształcących, reszta do szkół zawodowych.

Szkoła liczyła 23 oddziały i 27 nauczycieli.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1953/54

[…] Szkoła w Iławie osiągnęła w roku szkolnym 1953/54 olbrzymią liczbę 1100 uczniów i 25 klas. Do pracy stanęło 30 nauczycieli. Budynek szkolny został częściowo odnowiony wewnątrz: pomalowano część klas i pracowni. Praca, dzięki opracowaniu planu organizacji już w sierpniu, ruszyła od razu normalnym torem. […]

Spotkanie z żołnierzem

Dnia 24 lutego 1954r. dzieci klas starszych przyjęły w auli szkolnej przedstawicieli Odrodzonego Wojska Polskiego. Po oficjalnym powitaniu nastąpiła część artystyczna, a potem wieczorek taneczny dla dzieci i gości.

M.D.K. [Międzynarodowy Dzień Kobiet]

Dnia 8 marca 1954r. odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczennica klasy VII a Kowalska Renata wygłosiła referat okolicznościowy. Na część artystyczną złożyły się inscenizacje, wiersze, tańce ludowe oraz występy chóru szkolnego. […]

Praca społeczna młodzieży

W dniach 12, 13 i 14 marca 160 uczennic i uczniów naszej szkoły pod opieką kierownika i nauczycieli pracowało przy budowie ogródka jordanowskiego na terenie miasta. Dzieci ładowały ziemię na taczki, przewoziły ją na miejsce budowy, wywoziły gruz i cegły, oczyszczały i wyrównywały teren. Ogródek jordanowski będzie służył dzieciom dla miłej i kulturalnej rozrywki.

Praca społeczna młodzieży

Zespół taneczny i chóralny naszej szkoły wziął udział w akademii zorganizowanej staraniem Zw. Bojowników o Wolność i Demokrację w kinie „Lenino” w dniu 26 IV 1954r. Dzieci tańczyły tańce ludowe, przyjęte przez widownię gorącymi oklaskami, a chór śpiewał pieśni patriotyczne i ludowe. Organizatorzy akademii w specjalnym piśmie do kierownika szkoły podziękowali za pracę młodzieży i wysiłek nauczycieli.

Akademia 1-go Maja

W dniu 30 IV 1954 r. odbyła się w auli szkolnej uroczysta akademia 1-Majowa. Zagaił ją kierownik szkoły, a referat okolicznościowy wygłosił uczeń klasy VII a Fiutowski Aleksander. Następnie odbyło się wręczenie nagród przodownikom nauki, którzy zasiedli w pierwszych rzędach przed prezydium. Otrzymali oni wartościowe książki. Na akademii obecne były dzieci od kl. V-VII, Rada Pedagogiczna, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Wydziału Oświaty.

Pochód w dniu 1-go Maja

W dniu Święta Pracy młodzież szkolna już od rana zebrała się na boisku szkolnym. O godz. 10-tej nastąpił wymarsz na boisko sportowe. Młodzież szła w kolumnie marszowej niosąc transparenty z hasłami, szturmówki i przyrządy sportowe. Na boisku wysłuchano przemówień. Następnie młodzież wzięła udział w defiladzie i poważnie, w skupieniu defilowała przed trybuną. Dnia tego po południu zespoły artystyczne wzięły udział w występach.

Eliminacje powiatowe zespołów artystycznych

Dnia 29 IV 54r. w sali Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe szkolnych zespołów artystycznych. Wzięły w nich udział zespoły: taneczny i chóralny ze Szkoły Podstawowej w Iławie. Zespoły te zdobyły pierwsze miejsce i otrzymały nagrodę w postaci materiału na spódnice do tańca oraz dyplom. Młodzież zadowolona z tak przychylnej oceny jej wysiłków z zapałem rozpoczęła dalsze ćwiczenia do eliminacji wojewódzkich w Olsztynie.

Występy teatrzyku szkolnego

Teatrzyk szkolny opracował baśń sceniczną Ewy Szelburg – Zarembiny pt. „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami” w III aktach. W dniu 14 maja odbyła się próba generalna, na którą zaproszono wszystkie przedszkola z terenu Iławy. W dniu 15 maja w sali Domu Kultury odbyło się przedstawienie dla dzieci klas  I – IV, a w dniu 16 maja dla klas VI – VII oraz rodziców. Udział w przedstawieniu brało 34 dzieci i prawie wszystkie odegrały swe role bez zarzutu. Zadowoleni widzowie gorąco oklaskiwali małych artystów. Dochód z imprezy wyniósł 630 zł i został przekazany na potrzeby biblioteki szkolnej. […]

Zakończenie roku 1953/54

Do szkoły uczęszczało 986 uczniów. Oddziałów było 25. Liczba nauczycieli 30. Ukończyło szkołę 90 absolwentów. Otrzymało promocję do następnej klasy 830 uczniów. Drużyny harcerskie obejmowały 560 uczniów. Z liczby 90 absolwentów 51 składało egzamin do szkół zawodowych różnego typu. […]

Dyrektorzy szkoły – indeks chronologiczny po 1945 r.

Dyrektorzy szkoły:

·         Ludwik Krzyżak – 12 września 1945r. -21 sierpnia 1948r.
·         Leon Burgas – 1 września 1948r. – 12 stycznia 1950r.
·         Jan Szurma – 12 stycznia 1950r. – 1 stycznia 1951r.
·         Franciszek Mówiński – 2 stycznia 1951r. – 1 września 1951r.
·         Ryszard Wawrzyniak – 1 września 1951r. -14 maja 1952r.
·         Franciszek Żak – 15 maja 1952r. -21 sierpnia 1976r.
·         Bolesław Jaźwierski -1 sierpnia 1976r. – 31 sierpnia 1984r.
·         Kazimierz Rogowski – 1 września 1984r. – 31 grudnia 1990 r.
·         Janusz Kozłowski – 1 stycznia 1991 r. – 31 sierpnia 2009 r.
·         Aleksandra Skubij – 1 września 2009r. – nadal

Zastępcy dyrektora szkoły:

–    Izabela Rogowska 1954 – 1959
–    Zofia Polkowska 1959 – 1961
–    Zofia Kumórek 1961 – 1963
–    Maria Szupiluk 1963 – 1965
–    Ludmiła Pilch 1963 -1965
–    Klara Nowicka 1965 – 1974
–    Zofia Musioł 1965 – 1974
–    Teresa Rogowska 1974 – 1975
–    Feliks Żmudziński 1974 – 1975
–    Jan Pupek 1975 – 1979
–    Józef Mikuczyński 1976 – 1984
–    Jacek Szombara 1976 – 1977
–    Zofia Ordyszewska 1977 -1980
–    Kazimierz Rogowski 1978 – 1984
–    Maria Kasperowicz 1980 – 1984
–    Jadwiga Brzozowska 1984 – 1999
–    Brygida Charczun 1986 – 1999
–    Krystyna Rzepka 1984 – 2010
–    Renata Motylińska 1999 – 2008 i 2009 – 2012
–    Elżbieta Kowalska 2010 – nadal
–    Wioletta Karwat 2012 – 2014 i 2015 – nadal