Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 1737) oraz Uchwały NR XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Iława.

Szkoła ma ustalony obwód. Obwodem objęte są ulice: Agrestowa, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa, Księżnej Dobrawy, Gospodarska, Grunwaldzka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Morelowa, Kazimierza Odnowiciela, Ostródzka, Owocowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Produkcyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Bolesława Śmiałego, Truskawkowa, Wiśniowa, Zielona, Ziemowita.

_____________________________________________________________________________________________________

1. REKRUTACJA do klasy pierwszej:

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w iławskich szkołach podstawowych rozpoczyna się 02 kwietnia 2024 r. , o godz. 9.00, a skończy 30 kwietnia 2024r., o godz. 15.00 . Odpowiednie formularze dostępne są na stronie internetowej  https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly

Podanie wyników rekrutacji – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13.05.2024r., do godz.15.00.

1a. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Procedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w iławskich szkołach podstawowych rozpocznie się 03 czerwca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 07 czerwca 2024 r. o godz. 15:00. Odpowiednie formularze dostępne będą na stronie internetowej: https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-szkoly.

Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie zgłaszania i rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których odpowiedni formularz zostanie:

  • wypełniony w wersji elektronicznej,
  • wydrukowany,
  • podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,
  • dostarczony do szkoły pierwszego wyboru.

Takie zgłoszenia oraz wnioski będą automatycznie rejestrowane w systemie rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie wyszczególnionych kryteriów. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginały dokumentów należy okazać w szkole pierwszego wyboru. 

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, szkoła stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji. 

Zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy dokonać zgodnie z Uchwałą nr VIII/82/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – załącznik nr 1

Wnioski rodziców dzieci mieszkających poza obwodem szkoły będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w miarę dostępności wolnych miejsc w szkole. W powyższych postępowaniach są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXXVII/318/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – załącznik nr 2

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Iławie w roku szkolnym 2024/2025 w ramach rekrutacji uzupełniającej przeprowadzi nabór tylko do oddziału klasy pierwszej sportowej o profilu pływackim. Test sprawnościowy odbędzie się  11 czerwca.

Szczegółowe informacje na temat składania zgłoszeń, wniosków i postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej iławskiej szkole podstawowej. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w szkole lub na jej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pierwszego wyboru. W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

Harmonogram czynności składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym (w sytuacji posiadania wolnych miejsc w placówkach) w roku szkolnym 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: 03.06.2024 r. – 07.06.2024 r.
  2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną w postępowaniu uzupełniającym: 10.06.2024 r. – 12.06.2024 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 14.06.2024 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 17.06.2024 r.

——————————————————————————————————————

2. PRZENIESIENIA poza rekrutacją, np. z powodu przeprowadzki w trakcie roku szkolnego itp.:

Wniosek o przyjęcie do wszystkich klas SP 1 w ciągu roku szkolnego (.doc)

——————————————————————————————————————-

3. KLASA SPORTOWA 2024/25

W roku szkolnym 2024/25 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim i koszykarskim.

Terminy składania wniosków  od 02 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.  do godz. 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do szkoły:
1) pocztą tradycyjną –
adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława,
2) do sekretariatu szkoły.
Uwaga! Oryginał wniosku trzeba dostarczyć do szkoły najpóźniej do 30 kwietnia br.

Harmonogram testów sprawności fizycznej do klasy IV sportowej o profilu pływackim i koszykówki

na rok szkolny 2024/2025.

PŁYWANIE

Terminy testów sprawności pływackiej:

I termin – 09 maja 2024r. godz. 15.00

II termin – 13 maja 2024 r. godz. 15.00

Miejsce- basen iławski

Terminy testów ogólnej sprawności fizycznej na lądzie :

I termin – 07 maja 2024r. godz. 15.15

II termin – 15 maja 2024r. godz. 15.15

Miejsce – sala gimnastyczna

KOSZYKÓWKA

Terminy testów ogólnej sprawności fizycznej :

I termin – 07 maja 2024r. godz. 15.15

II termin – 15 maja 2024r. godz. 15.15

Miejsce – sala gimnastyczna

W chwili przystąpienia do testów sprawnościowych wymagane jest oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej.(do pobrania na stronie szkoły)

Poszczególne próby sprawności fizycznej przeprowadzone zostaną w oparciu o próby sprawności fizycznej rekomendowane przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Koszykówki

Informacja o osobach zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji (uwaga! to nie oznacza jeszcze listy przyjętych , bo o podjęciu ostatecznej decyzji decyduje treść zaświadczenia od lekarza)

Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci którzy:

– dostarczą wypełniony wniosek o przyjęcie do IV klasy z oddziałami sportowymi oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej (przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej),
posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej;
uzyskali odpowiednią liczbę punktów w testach sprawności fizycznej.

Dokumenty dla kandydatów do klasy sportowej do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej  [.pdf]

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej  [.pdf]

———————————————————————————————

Regulamin [pdf]

Treść Załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 0050-11/2024 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 18 stycznia 2024 r.:

Termin obowiązujący w roku szkolnym 2024/2025 do złożenia zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, dla której Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym.

  Lp. Czynność Termin
l.   Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzież, zamieszkałych w obwodzie szkoły 2.04.2024-30.04.2024

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.04.2024-30.04.2024 3.06.2024-07.06.2024
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm. 6.05.2024-8.05.2024 10.06.2024-12.06.2024
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.05.2024 do godz. 15:00 14.06.2024 do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.05.2024 do godz. 15:00 17.06.2024 do godz. 15:00