Rekrutacja

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 1737) oraz Uchwały NR XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Iława.

Szkoła ma ustalony obwód. Obwodem objęte są ulice: Agrestowa, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa, Księżnej Dobrawy, Gospodarska, Grunwaldzka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Morelowa, Kazimierza Odnowiciela, Ostródzka, Owocowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Produkcyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Bolesława Śmiałego, Truskawkowa, Wiśniowa, Zielona, Ziemowita.

_____________________________________________________________________________________________________

1. REKRUTACJA do klasy pierwszej:

A) Kandydaci mieszkający w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2023/2024 (.doc)
B) Kandydaci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Wniosek do klasy I na rok szkolny 2023/2024 (.doc)

Uwaga! Termin złożenia indywidualnych zgłoszeń do klasy I (dzieci z obwodu szkoły) i wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły – spoza miasta):  od 3 do 28 kwietnia 2023 r. Dokumenty rekrutacyjne można przesłać do szkoły:
1. pocztą tradycyjną
adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława;
2. lub drogą mailową (skan) na adres rekrutacja@sp1.ilawa.pl.

Oryginał dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć najpóźniej do 28 kwietnia br. drogą pocztową. Również od 03.04.23r. do 28.04.23 r. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć do sekretariatu szkoły.

Przypominamy, że zgodę na uczęszczanie dziecka do szkoły podejmuje dwoje rodziców (opiekunów prawnych), na karcie więc powinny być dwa podpisy  – chyba że jeden podpis jest prawnie uzasadniony.

Podanie wyników rekrutacji – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12.05.2023r. do godz.15.00.

——————————————————————————————————————

2. PRZENIESIENIA poza rekrutacją, np. z powodu przeprowadzki w trakcie roku szkolnego itp.:

Wniosek o przyjęcie do wszystkich klas SP 1 w ciągu roku szkolnego (.doc)

——————————————————————————————————————-

3. KLASA SPORTOWA 2023/24

W roku szkolnym 2023/24 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu pływackim i koszykarskim.

Terminy składania wniosków  od 03 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.  do godz. 15.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do szkoły:
1) pocztą tradycyjną –
adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława,
2) drogą mailową (skan) na adres: rekrutacja@sp1.ilawa.pl,
3) do sekretariatu szkoły.
Uwaga! Oryginał wniosku trzeba dostarczyć do szkoły najpóźniej do 28 kwietnia br.

Harmonogram testów sprawności fizycznej do klasy IV sportowej o profilu pływackim i koszykówki

na rok szkolny 2023/2024.

PŁYWANIE

Terminy testów sprawności pływackiej:

I termin – 13 maja 2023r. godz. 15.00

II termin – 17 maja 2023 r. godz. 15.30

Miejsce- basen iławski

Terminy testów ogólnej sprawności fizycznej na lądzie :

I termin – 12 maja 2023r. godz. 13.30

II termin – 24 maja 2023r. godz. 15.30

Miejsce – sala gimnastyczna

KOSZYKÓWKA

Terminy testów ogólnej sprawności fizycznej :

I termin – 24 maja 2023r. godz. 15.30

II termin – 25 maja 2023r. godz. 15.30

Miejsce – sala gimnastyczna

W chwili przystąpienia do testów sprawnościowych wymagane jest oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej.(do pobrania na stronie szkoły)

Poszczególne próby sprawności fizycznej przeprowadzone zostaną w oparciu o próby sprawności fizycznej rekomendowane przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Koszykówki

Informacja o osobach zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji (uwaga! to nie oznacza jeszcze listy przyjętych , bo o podjęciu ostatecznej decyzji decyduje treść zaświadczenia od lekarza)

Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci którzy:

– dostarczą wypełniony wniosek o przyjęcie do IV klasy z oddziałami sportowymi oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej (przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej),
posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej;
uzyskali odpowiednią liczbę punktów w testach sprawności fizycznej.

Dokumenty dla kandydatów do klasy sportowej do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej  [.pdf]

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej  [.pdf]

———————————————————————————————

Treść Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy i terminy rekrutacji:

do pobrania

Treść Załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 0050-16/2023 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 stycznia 2023 r.:

Termin obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024 do złożenia zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, dla której Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym.

  Lp. Czynność Termin
l.   Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzież, zamieszkałych w obwodzie szkoły 03.04.2023-28.04.2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 03.04.2023-28.04.2023 01.06.2023-07.06.2023
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm. 08.05.2023-10.05.2023 12.06.2023-14.06.2023
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 11.05.2023 do godz. 15:00 19.06.2023 do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.05.2023 do godz. 15:00 20.06.2023 do godz. 15:00

Regulamin rekrutacji [pdf]