Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

1 września – klasy pierwsze
2 września – klasy drugie i trzecie
6 września – klasy IV – VIII

Tematyka / cel

 • Podpisanie umów użyczenia podręczników.
 • Zapoznanie z WZO, Wdrażanie programu Wychowawczo -Profilaktycznego , zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.
 • Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

24 listopada 2021 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
 • Informacja organizacji przebiegu egzaminów próbnych  w klasach VIII

15 grudnia 2021 r.

Tematyka / cel

Wywiadówka zdalnie; konsultacje.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.

20 stycznia 2022 r.

Tematyka / cel

• Analiza wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/22.
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
• Warsztaty dla rodziców.

22 marca 2022 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze. Organizacja Festynu Rodzinnego.
 • Warsztaty uświadamiające rodzicom ich rolę w wyborze zawodu przez dziecko (rodzice klas VIII).
 • Informacja o egzaminach ósmoklasisty.
 • Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

13 maja 2022 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze.
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 • Organizacja Festynu Rodzinnego w sobotę, w maju 2022 r.
 • Procedury egzaminacyjne