Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

1 września – klasy pierwsze
2 września – klasy drugie i trzecie
6 września – klasy IV – VIII

Tematyka / cel

Podpisanie umów użyczenia podręczników.

Zapoznanie z WZO, Wdrażanie programu Wychowawczo -Profilaktycznego , zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.

Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

data

Tematyka / cel

Wywiadówki zdalne; konsultacje.

data
Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze
Informacja organizacji przebiegu egzaminów próbnych  w klasach VIII

data
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.

Tematyka / cel

• Analiza wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/21..
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
• Warsztaty dla rodziców.

data

Tematyka / cel

Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy wychowawcze. Organizacja Festynu Rodzinnego.
Warsztaty uświadamiające rodzicom ich rolę w wyborze zawodu przez dziecko (rodzice klas VIII).
Informacja o egzaminach ósmoklasisty.
Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

data

Tematyka / cel

Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy wychowawcze.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
Organizacja Festynu Rodzinnego w sobotę, w maju 2022 r.