Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

2 września – klasy drugie i trzecie
6 września – klasy pierwsze oraz  IV – VIII

Tematyka / cel

 • Podpisanie umów użyczenia podręczników.
 • Zapoznanie z WZO, Wdrażanie programu Wychowawczo -Profilaktycznego , zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.
 • Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

28 i 29 listopada 2022 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.

15 grudnia 2022 r.

Tematyka / cel

Wywiadówka zdalnie; konsultacje.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.

19 i 20 stycznia 2023 r.

Tematyka / cel

• Analiza wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/23.
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.

22 marca 2023 r.

Wywiadówka zdalnie; konsultacje. klasy IV-VIII

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze. Organizacja Festynu Rodzinnego.
 • Warsztaty uświadamiające rodzicom ich rolę w wyborze zawodu przez dziecko (rodzice klas VIII).

16 i 17 maja 2023 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze.
 • Informacja o egzaminach ósmoklasisty.
 • Procedury egzaminacyjne
 • Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 • Organizacja Festynu Rodzinnego w sobotę, w maju 2023 r.