Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

6 września – klasy I-III

7 września- klasy IV-VII

Tematyka / cel

 • Podpisanie umów użyczenia podręczników.
 • Zapoznanie z WZO, Wdrażanie programu Wychowawczo -Profilaktycznego , zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.
 • Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

23 listopada 2023 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.

18 stycznia 2024 r.

Tematyka / cel

• Analiza wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/24.
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.

20 marca 2024 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze. Organizacja Festynu Rodzinnego.

16 maja 2024 r.

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze.
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 • Organizacja Festynu Rodzinnego w sobotę, w maju 2024 r.