poniedziałek, 21 czerwca, 2021

Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

07.09.2020 r. (poniedziałek)

Tematyka / cel

Podpisanie umów użyczenia podręczników.

Zapoznanie z WZO, Wdrażanie programu Wychowawczo -Profilaktycznego , zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, E-dziennik, strona internetowa szkoły, jako sposoby komunikacji w praktyce szkolnej.

Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

29.10.2020 r. (czwartek)

i 15.12.2020r. (wtorek)

Tematyka / cel

Wywiadówki zdalne; konsultacje.

29. październik
Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze
Informacja organizacji przebiegu egzaminów próbnych  w klasach VIII

15. grudzień
Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr.

20.01.2021 r. (środa)

Tematyka / cel

• Analiza wyników w nauce i zachowaniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/21..
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
• Warsztaty dla rodziców.

18.03.2021 r. (czwartek)

Tematyka / cel

Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy wychowawcze. Organizacja Festynu Rodzinnego.
Warsztaty uświadamiające rodzicom ich rolę w wyborze zawodu przez dziecko (rodzice klas VIII).
Informacja o egzaminach ósmoklasisty.
Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

18.05.2021r. (wtorek)

Tematyka / cel

Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
Bieżące sprawy wychowawcze.
Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
Organizacja Festynu Rodzinnego w sobotę, 29 maja 2021 r.