Ważne terminy dla ósmoklasisty

od 22 maja do 21 czerwca 2023r. – złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej, kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia wraz z wnioskiem o przyjęcie składają oświadczenie o przyjęciu na praktykę;

do 12 lipca 2023r. do godziny 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

do 13 lipca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

14 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

od 23 czerwca do 20 lipca 2023r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

21 lipca 2023r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Nabór na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w formie elektronicznej.

Link do naboru: https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

UWAGA!!!

Uczniowie, którzy zamierzają składać dokumenty do szkoły branżowej I stopnia i będą odbywać tzw. praktyki w zakładzie pracy w ramach przygotowania zawodowego, zobowiązani są do zgłoszenia się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania pozytywnej opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.

Do Poradni P-P można zgłaszać się od czerwca 2023r. w momencie ukończenia szkoły podstawowej, po uzyskaniu świadectwa szkolnego.

J.S.

Poprzedni artykułHubert zdobył I miejsce wśród szkół podstawowych
Następny artykułGościliśmy przedszkolaków