Organizacja nauki w „Jedynce” po feriach

Z radością informujemy, że od najbliższego poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III, a także uczniowie, którzy nie mają możliwości realizacji zajęć w domu wracają do nauki stacjonarnej w szkole – nadal w ścisłym reżimie sanitarnym. Dodatkowo, jak przed feriami, uczniowie klas sportowych IVc i VId,  nadal będą miały możliwość realizacji szkolenia sportowego w formie stacjonarnej (według grafiku zajęć z grudnia 2020r.). Od poniedziałku rozpoczyna pracę świetlica oraz szkolna kuchnia. Uczniowie klas IV – VIII nadal pracują w systemie zdalnym.

Zmiana planu w szkole nastąpi po 8 lutego 2021 r. – wówczas rozpoczyna się drugie półrocze 2020/21.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

Na razie dwa tygodnie, w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy szczegółowe zasady organizacji pobytu dzieci w szkole na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Najważniejsze informacje:

 1. Obowiązują znane już wcześniej procedury wynikające z ZARZĄDZENIA NR 19 / 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  w Iławie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia „Procedur bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19”
 2.   W nawiązaniu do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11 stycznia 2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie ustaliła:
  a) Od dnia 18 stycznia 2021r. uruchamia się dwa wejścia do szkoły dla klas I-III: klasy pierwsze i drugie korzystają z wejścia do szkoły drzwiami od strony jadalni, klasy trzecie drzwiami głównymi od strony sekretariatu. Dzieci ustawiają się przy salach, w których będą miały zajęcia.
  b) Wychowawcy klas w różnym, ustalonym czasie wchodzą z dziećmi do szatni.
  c) Przerwy szkolne w poszczególnych klasach zostają zróżnicowane w porozumieniu z wychowawcami.
  d) Klasy trzecie będą korzystały z toalet na I piętrze, klasy pierwsze i drugie – na parterze szkoły.
  e) Zaplanowano harmonogram wejść uczniów, korzystających z obiadów, do stołówki szkolnej na wyznaczonych przerwach. Proszę o przestrzeganie ustaleń kierowniczki świetlicy.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły zorganizuje zajęcia w szkole lub umożliwi realizację zajęć zdalnych w szkole uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Z dniem 18 stycznia 2021 r. dyrektor szkoły uruchamia świetlicę szkolną do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III. Osoby korzystające ze świetlicy muszą respektować zasady wynikające z regulaminu świetlicy.

Nauka uczniów klas IV – VIII i klasyfikacja po I półroczu klas I – VIII

Uczniowie klas IV -VIII w poniedziałek, 18 stycznia zaczynają naukę zdalną na platformie Google Meet z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.

 1. Po powrocie z ferii zimowych – do 20 stycznia wystawienie wszystkich ocen ołówkiem.
 2. Mamy dwa tygodnie na poprawianie ocen, zaliczenia itp. – do 29 stycznia zostaną wszystkie oceny “długopisem“.
 3. Rady pedagogiczne:
  a) klasyfikacyjna – poniedziałek, 1 lutego 21 r.
  b) plenarna – środa, 3 lutego 21 r.
 4. Wywiadówki: czwartek lub piątek (4,5 lutego) – daty zostaną przekazane przez wychowawców.
 5. Nowe półrocze zaczyna się od poniedziałku, 8 lutego 2021r. (trwa blisko 5 miesięcy).

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektor szkoły zapewnia chętnym  uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach na terenie szkoły.

Organizacja egzaminu próbnego ósmoklasistów w naszej szkole przewidywana jest w dniach: 26 -28 stycznia 2021 r. od godz. 9.00.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia  (według grafiku zajęć z grudnia 2020r.).

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla szkół

Minister Edukacji i Nauki wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotował wytyczne dla dyrektorów szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców. Wytyczne te w dużym stopniu opierają się na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

1) wytyczne MEiN, GiS i MZ dla szkół https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

2) podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Liczę na to, że już niedługo będziemy mogli spotkać się w szkole ze wszystkimi uczniami, również klas IV-VIII.

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Poprzedni artykułSerce „Kopernika”
Następny artykułe-skarbonka WOŚP iławskiej Jedynki