niedziela, 21 lipca, 2024

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610) oraz Uchwały NR XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Iława.

Szkoła ma ustalony obwód. Obwodem objęte są ulice: Agrestowa, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa, Księżnej Dobrawy, Gospodarska, Grunwaldzka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Morelowa, Kazimierza Odnowiciela, Ostródzka, Owocowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Produkcyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Bolesława Śmiałego, Truskawkowa, Wiśniowa, Zielona, Ziemowita.

REKRUTACJA uczniów w 2021 roku:

1. REKRUTACJA do klasy pierwszej:

A) Kandydaci mieszkający w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2021/2022 (.doc)
B) Kandydaci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Wniosek do klasy I na rok szkolny 2021/2022 rok (.doc)

Uwaga! Termin złożenia indywidualnych zgłoszeń do klasy I (dzieci z obwodu szkoły) i wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły – spoza miasta):  od 6 do 30 kwietnia 2021 r. W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19 dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do szkoły:
1. pocztą tradycyjną
adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława;
2. lub drogą mailową (skan) na adres rekrutacja@sp1.ilawa.pl.

Oryginał dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia br. drogą pocztową. Również od 6.04.21r. do 30.04.21 r. dokumenty rekrutacyjne będzie można złożyć do skrzynki w wejściu do szkoły.

Przypominamy, że zgodę na uczęszczanie dziecka do szkoły podejmuje dwoje rodziców (opiekunów prawnych), na karcie więc powinny być dwa podpisy  – chyba że jeden podpis jest prawnie uzasadniony.

Podanie wyników rekrutacji – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 11.05.2021r. do godz.15.00.

——————————————————————————————————————

2. PRZENIESIENIA poza rekrutacją, np. z powodu przeprowadzki w trakcie roku szkolnego itp.:

Wniosek o przyjęcie do wszystkich klas SP 1 w ciągu roku szkolnego (.doc)

——————————————————————————————————————-

3. KLASA SPORTOWA 2021/22

W roku szkolnym 2021/22 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową pływacką ukierunkowaną na triathlon (pływanie, jazda na rowerze, bieganie ).

Terminy składania wniosków  do 7 kwietnia 2021r.  do godz. 16.00.

W związku  pandemią koronawirusa COVID-19 dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do szkoły:
1) pocztą tradycyjną –
adres:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława,
2) drogą mailową (skan) na adres: rekrutacja@sp1.ilawa.pl,
3) do pudełka w wejściu do szkoły.
Uwaga! Oryginał wniosku trzeba dostarczyć do szkoły najpóźniej do 30 kwietnia br.

Termin  testu sprawności  fizycznej08-09 kwietnia 2021r. (dokładny harmonogram testów sprawnościowych zostanie udostępniony do dnia 26 marca 2021r.) Uwaga! W związku z dalszymi obostrzeniami covid-19 nowy termin testów sprawnościowych zostanie podany później, gdy będzie można przeprowadzić sprawdzian na basenie. 

Harmonogram testów sprawności fizycznej do klasy IV pływackiej          z ukierunkowaniem na triathlon na rok szkolny 2021/2022 – do pobrania tutaj –> [.pdf]

Informacja o osobach zakwalifikowanych  do dalszej rekrutacji (uwaga! to nie oznacza jeszcze  listy przyjętych, bo o podjęciu ostatecznej decyzji decyduje treść zaświadczenia od lekarza) – 12 kwietnia 2021r. do godz. 15.00.  Uwaga! W związku z dalszymi obostrzeniami covid-19 nowy termin testów sprawnościowych zostanie podany później, gdy będzie można przeprowadzić sprawdzian na basenie. Dopiero po testach sprawnościowych ustalona zostanie lista zakwalifikowanych.

Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci którzy:

– dostarczą wypełniony wniosek o przyjęcie do IV klasy z oddziałami sportowymi oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej (przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej),
posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej;
uzyskali odpowiednią liczbę punktów w testach sprawności fizycznej.

Dokumenty dla kandydatów do klasy sportowej do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do IV klasy sportowej  [.pdf]

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej  [.pdf]

———————————————————————————————

Treść Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy i terminy rekrutacji:

do pobrania

Treść Załącznika nr 2 Zarządzenia Nr 0050-5/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 22 stycznia 2021 r.:

Termin obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 do złożenia zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły, dla której Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym.

Lp. Czynność Termin
l. Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci i młodzież, zamieszkałych w obwodzie szkoły 06.04.2021-30.04.2021

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 20201/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Iława jest organem prowadzącym oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 06.04.2021-30.04.2021 01.06.2021-1 1.06.2021
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. 04.05.2021-07.05.2021 16.06.2021-17.06.2021
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.05.2021 do godz. 15:00 18.06.2021 do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11.05.2021 do godz. 15:00 2 1.06.2021 do godz. 1 5:00

Regulamin rekrutacji

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]http://sp1.ilawa.pl/wp-content/uploads/2019/02/Regulamin-rekrutacji-2018-2019.pdf[/pdfviewer]