Można odbierać karty rowerowe

Przypominamy, że tegoroczni zdobywcy kart rowerowych mogą już zgłaszać się po odbiór dokumentów, które uprawniają do jazdy na rowerze bez opieki osoby dorosłej. Zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach 9.00 – 12.00 osobiście.

W budynku szkoły należy pamiętać o noszeniu maseczki i zachowaniu odpowiednich odległości.

W świetle obowiązujących przepisów, rowerzysta który, ukończył 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową. Za jej brak polskie prawo przewiduje surową grzywnę.

Zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, o kartę rowerową może ubiegać się osoba, która ma ukończone 10 lat. Uczniowie szkół podstawowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne mogą zdobyć podczas zajęć z zakresu edukacji komunikacyjnej. Po zakończeniu dedykowanego cyklu zajęć, zdobyta wiedza i umiejętności podlegają
weryfikacji podczas egzaminu składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, na który składa się zestaw 25 pytań. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, gdy osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 20 pytań.
Część praktyczna przeprowadzana jest na placu manewrowym (w Miasteczku Ruchu Drogowego), na którym zdający rowerem wykonuje określone manewry. Są to m. in. jazda do przodu – po łukach i w linii prostej, zatrzymywanie się w określonych miejscach, jazda po „ósemce”, omijanie, włączanie się do ruchu, skręt w lewo i prawo. Egzamin praktyczny służy także sprawdzaniu poprawności reakcji na znaki i sygnały drogowe. Do egzaminu praktycznego podejść mogą wyłącznie te osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części teoretycznej – jak w przypadku prawa jazdy. Zdający uzyska pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeśli wykona prawidłowo co najmniej 90 proc. manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

Co grozi za jazdę rowerem bez uprawnień?
 Osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, które korzystają z roweru, a nie posiadają karty rowerowej muszą liczyć się z możliwością otrzymania grzywny.
 Posiadacz karty rowerowej musi mieć ją przy sobie podczas jazdy po drogach publicznych. Zgodnie z polskimi przepisami za brak dokumentu można zapłacić 250 zł grzywny.
 Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia, a co za tym idzie nie posiadają karty rowerowej mogą poruszać się na rowerze wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i są one na gruncie polskiego prawa traktowane jak pieszy. W innym wypadku rodzic lub opiekun małoletniego może zostać ukarany mandatem lub pouczeniem.
 Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem rowerzysty, który nie posiada wymaganych
ustawą uprawnień, Ubezpieczyciel najczęściej odmówi wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które posiadają wszyscy uczniowie.
 Nieletni, którzy postanowią wsiąść na rower po spożyciu alkoholu. Jeśli zawartość alkoholu we krwi jest większa niż 0,5 prom., trzeba liczyć się z karą aresztu bądź grzywny nie niżej niż 50 zł. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Gdy zawartość alkoholu we krwi jest niższa niż 0,5 prom., nieletniemu korzystającemu z roweru grozi kara aresztu do 14 dni lub grzywny. Jeśli sprawca w chwili zatrzymania przez policję ukończył 13 lat, ale nie ma jeszcze 17 lat, zastosowanie mają przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, uprawniające sąd rodzinny miedzy innymi do udzielenia upomnienia, ustanowienia nadzoru kuratora, orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, czy też umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Osoby, które dopuściły się takich czynów po ukończeniu 17 roku życia, za swoje działanie ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
/SP1, ssppyrzyce.pl/