Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 w iławskim „Koperniku”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie informuje, że we wtorek, 1 września 2020 r. w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego będą uczestniczyli TYLKO uczniowie nowych klas pierwszych. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/21 odbędzie się na boisku szkolnym lub w razie deszczowej pogody – w sali gimnastycznej o godz. 9.00.
Uczniowie klas II -VIII zostaną powiadomieni o spotkaniach z wychowawcami w salach. Spotkania te odbędą się w różnych godzinach każda klasa osobno.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 w szkole w miejscach wspólnych będzie obowiązywało noszenie przykrycia nosa i ust przez wszystkie osoby, w tym przez uczniów. Organizacja pracy szkoły nie przewiduje pobytu na terenie szkoły innych osób poza uczniami, nauczycielami i pracownikami pedagogicznymi. Interesanci szkoły będą przyjmowani w sekretariacie, u dyrektora szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznym (nr 89 648 50 18). Wszyscy wchodzący na teren szkoły będą zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia nosa i ust oraz do zachowania dystansu społecznego. Określone klasy będą poruszały się po szkole w wyznaczonych sektorach. Lekcje będą się odbywały w wyznaczonych salach – w miarę możliwości niezmienianych przez cały dzień. Zostanie zmieniony system odpoczynku na przerwach, analizowane są różne pory zaczynania w szkole lekcji. Obiady zostaną uruchomione najwcześniej od poniedziałku, 7 września. Planuje się różne stałe grupy uczniów jedzących posiłki na wyznaczonych przerwach tak, aby uniknąć kolejek po obiad. W miarę możliwości planuje się często wychodzić z uczniami na powietrze. Mamy nadzieję, że podjęte decyzje o nowej organizacji nauki, częste mycie rąk, zachowanie rygorystycznych zasad higieny osobistej i przestrzeganie zasady, że do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pomogą w dużej mierze jak najdłużej utrzymać tak istotny dla wszystkich stacjonarny system nauczania. 

Szczegółowe procedury i zasady obowiązujące w szkole zostaną ogłoszone w korespondencji z rodzicami i uczniami, na stronie i na facebooku szkoły oraz w budynku szkoły przed 1 września.

„12 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Według władz oświatowych dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego będą mogli elastycznie wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego.” /Kuratorium Oświaty w Kielcach/

Zmienione akty prawne:

  • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły lub placówki może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966

  • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo). Wprowadzone przepisy pozwalają na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336964

  • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach zostały określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336965

  • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dyrektor szkoły za granicą oraz kierownik szkoły polskiej może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336968

  • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego mogą być zawieszone przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336967

/SP1, na podst. inf. Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej/

Poprzedni artykułWyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w „Jedynce”
Następny artykułSprawozdania finansowe szkoły za rok 2019