Niektóre zajęcia możliwe w szkole po 25 maja. Informacje.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie o zasadach funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie Covid-19 po 25 maja 2020r.

Od 25 marca 2020 r. szkoły funkcjonują w systemie zdalnym. Obecnie Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że do 7 czerwca br. nadal  zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach, a uczniowie mają organizowane lekcje z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.

Od  18 maja istnieje możliwość odbywania zajęć rewalidacji w szkole, a od poniedziałku, 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas I- III szkoły podstawowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, opieka będzie sprawowana w małych grupach do 12 uczniów. W związku z tym przewidziane są zajęcia tylko dla uczniów, których oboje rodzice/prawni opiekunowie lub samotnie wychowujący rodzic pracują zawodowo w godzinach sprawowania opieki na terenie placówki (od 8.00 do 15.00). Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.

Opiekę podczas zajęć sprawować będą nauczyciele różnych przedmiotów. Wychowawcy klas I-III nadal będą prowadzić lekcje zdalnie. Dzieci podczas pobytu w szkole będą miały możliwość wykonywania zadań przesyłanych przez swojego nauczyciela. Uczniowie różnych klas będą tworzyć kilkuosobowe grupy, które nie będą w miarę możliwości zmieniane przez czas sprawowania nad nimi opieki.

Każdy rodzic zobowiązany jest do przyprowadzenia dziecka do szkoły i jego odebrania zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie pandemii koronawirusa (SARS- CoV-2), dostępnymi na tablicy informacyjnej w wejściu głównym do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja udziału dziecka i oświadczenia zamieszczone są na stronie szkoły oraz w wejściu głównym szkoły przy drzwiach wejściowych. Wypełnione składamy w sekretariacie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12.00.  Każde nowe zgłoszenie po tej dacie należy złożyć na dwa dni przed oczekiwanym terminem przyjęcia dziecka.

Od25 maja br. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas VIII, zwłaszcza z przedmiotów egzaminacyjnych. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony dzieciom przez wychowawców po zebraniu od uczniów deklaracji dotyczących udziału w konsultacjach z wybranych przedmiotów.

Natomiast od 1 czerwca br. nie tylko klasy VIII, ale i uczniowie klas V-VII będą mieli możliwość konsultacji z różnych przedmiotów. Będzie to czas na poprawę ocen na potrzebę klasyfikacji, a także wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień z podstawy programowej. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformują poszczególni nauczyciele przedmiotów. Szkoła, organizując zajęcia na terenie placówki, będzie brała pod uwagę sytuację epidemiczną na terenie naszego miasta.

Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz GIS.

Pliki do pobrania:

 1. SP1Iława_deklaracja_opieka_I-III
 2. SP1Iława_deklaracja_rewalidacja
 3. SP1Iława_deklaracja_konsultacje
 4. Deklaracja wstępna przedmioty_konsultacje
 5. Oświadczenie rodzica lub ucznia po zakwalifikowaniu go na zajęcia prowadzone w Szkole  Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Iławie
 6. Procedura przyprowadzenia i odebrania dziecka ze szkoły

Informacje ogólne
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji pracy szkoły i organizacji i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Są to:

 • Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli;
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z dnia 25 marca 2020 roku (Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie oraz możliwości ograniczenia obowiązku świadczenia pracy w szkole przez pracowników administracji i obsługi);
 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie Nr 10/2020 obowiązujące od 21 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19.W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie wprowadza się procedury zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu epidemii COVID- 19. Obowiązują następujące procedury, które są załącznikami 2 -15 do Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie i będą obowiązywały od dnia 21 maja 2020r.  w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19:
 • procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie  – załącznik nr 2;
 • procedura pobytu i zabawy dzieci w sali dydaktycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zachowaniu kontaktów społecznych w szkole  –  załącznik nr 3;
 • procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne – załącznik nr 4;
 • procedura pobytu i zabawy grupy dzieci na placu zabaw i na boisku szkolnym w wyznaczonych strefach w szkole– załącznik nr 5;
 • procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych – załącznik nr 6;
 • procedura postępowania wobec dziecka w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID – 19 – załącznik nr 7;
 • Procedura postępowania wobec pracownika w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 – załącznik nr 8;
 • procedura komunikacji z rodzicami uczniów – załącznik nr 9;
 • harmonogram i procedura wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie.– załącznik nr 10;
 • procedura przynoszenia przez dzieci i spożywania II śniadania w świetlicy – załącznik 11;
 • procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych – załącznik nr 12;
 • procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa  – załącznik  nr 13;
 • procedura organizacji konsultacji dla uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie prowadzonych na terenie placówki – załącznik nr 14;
 • procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych prowadzonych bezpośrednio z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie – załącznik nr 15.Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów klas I  III SP Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 roku, określa liczbę uczniów w grupie nie większą niż 12 osób i minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci do 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Metraż w salach dydaktycznych szkoły  oraz określone przez GIS wytyczne w zakresie zachowania dystansu społecznego między dziećmi i pracownikami przedszkola (min. 2 metry), a także określenie minimalnej przestrzeni (4 m2),  pozwalają dyrektorowi na przyjęcie do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli i wychowawców świetlicy do 12 dzieci w jednej grupie wychowawczej.– Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta.
  – Dzieci w grupach wychowawczych mogą być zbliżone do siebie wiekowo i będą przebywać w jednej określonej ściśle sali, bez możliwości jej zmiany, mieszania czy łączenia grup.
  – Przed wejściem do holu szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce.
  – Sale będą przygotowane zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 roku. W salach, w których będą przebywały dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz młodzież szkolna klas IV – VIII, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, miśki, pluszowe zabawki, materiały miękkie i nietrwałe typu: puzzle, książki, papiery i inne niemożliwe do dezynfekcji pomoce dydaktyczne).
  – W salach dydaktycznych, odległości pomiędzy stanowiskami pracy ucznia powinna wynosić min. 1,5 metra na dziecko. Uczniowie będą siedzieli pojedynczo w ławkach szkolnych. Zastosowana zostanie zasada: jeden uczeń – jedna ławka szkolna.
  – W sali gimnastycznej za pomocą samoprzylepnych do podłogi taśm, będą wyznaczone strefy zabawy dzieci z zaleceniem, aby w grupie nie było ich więcej niż 24 na przestrzeni 100 m2. W sali gimnastycznej będą mogły przebywać dwie grupy uczniów (po 12 uczniów). Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte i zdezynfekowane.
  – Podczas zabawy dzieci w sali gimnastycznej obowiązuje regulamin korzystania z sali gimnastycznej.
  – Zabawki, pomoce dydaktyczne użyte przez dziecko do zabawy oraz podczas zajęć wychowawczych będą czyszczone, dezynfekowane. Do ponownego wykorzystania
  w zabawie i pracy zabawki i pomoce będą przekazywane dzieciom po 48 godzinach od zdezynfekowania.
  -Sale dydaktyczne, będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć.
  – Dzieci pod opieką nauczyciela, będą korzystały z placu zabaw oraz boiska szkolnego, znajdujących się na terenie placówki. Organizacja pobytu dzieci na świeżym powietrzu będzie uwzględniała zachowanie możliwie maksymalnej odległości dzieci od siebie oraz zmianowości grup tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie.
  – Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć prowadzonych z dziećmi będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
  – Na boisku szkolnym mogą przebywać maksymalnie 2 grupy dzieci przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans społeczny.
  – Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych spośród dzieci zgłoszonych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na terenie szkoły.
  – Dyrektor szkoły w porozumieniu z wicedyrektorami i nauczycielami klas I-III w terminie do 21 maja 2020 r. przekaże rodzicom informacje o wprowadzeniu zajęć dydaktycznych realizowanych w czasie pobytu dziecka w szkole, rozkładzie tych zajęć i tygodniowych treściach nauczania w poszczególnych oddziałach tych klas.
  Informacje dla Rodziców
 1. Rodzice do  szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, zajęcia rewalidacyjne,  przyprowadzają dziecko zdrowe.
 2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza nie będą przyjmowane do placówki i nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz w zajęciach j/w, a także opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów.
 5. Napoje i produkty spożywcze muszą być zapakowane w pojemniki plastikowe, jedzenie drugiego śniadania może się odbywać w wyznaczonych do tego miejscach za wiedzą nauczyciela.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły,
  a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
 7. Uczeń klasy V – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie
  i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
 8. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela – wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
 9. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery telefonów:
  – do organu prowadzącego (89 649 01 00),
  – stacji sanitarno-epidemiologicznej(89 649 04 20, 661-121-311),
  – służb medycznych (112, 999).

                                                                                Aleksandra Skubij

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im.  Mikołaja Kopernika w Iławie

 

Poprzedni artykułABC Countdown to Summer 2020!
Następny artykułAktywna Tablica w „Jedynce”