Poniżej przedstawiamy plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

05.09.2019 r. (czwartek)

Tematyka / cel

• Podpisanie umów użyczenia podręczników.
• Zapoznanie z WZO i innymi ważnymi dokumentami szkolnymi.
• Wdrażanie programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej, projekty edukacyjne, egzamin ósmoklasisty.
• Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
• Bieżące sprawy organizacyjne i wychowawcze.

12.11.2019 r. (wtorek)

Tematyka / cel

• Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
• Informacja organizacji przebiegu egzaminów próbnych w klasach VIII szk. podst.
• Spotkania dla rodziców – „W co grają, a w co nie powinny grać Wasze dzieci”.

14.01.2020 r. (wtorek)

Tematyka / cel

• Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
• Bieżące sprawy dydaktyczno – wychowawcze.
• Warsztaty dla rodziców

02.04.2020 r. (czwartek)

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce
  i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze.
 • Organizacja Festynu Rodzinnego
 • Warsztaty uświadamiające rodzicom ich rolę w wyborze zawodu przez dziecko (rodzice klas VIII)
 • Informacja o egzaminach ósmoklasistów
 • Oferta edukacyjna i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

20.05.2020r. (środa)

Tematyka / cel

 • Analiza śródrocznych wyników w nauce i zachowaniu.
 • Bieżące sprawy wychowawcze.
 • Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 • Organizacja balu klas VIII.
 • Organizacja Festynu Rodzinnego w dniu 23 maja 2020 r..